Podmínky užívání
Informace pro Vás...

Podmínky užívání

Úvod

Tyto podmínky upravují podmínky užívání internetových stránek Mnambezlepku.cz (dále jen „Stránky Mnambezlepku.cz“) třetími osobami (dále jen „Podmínky“).

Prosíme všechny osoby, které navštívily Stránky Mnambezlepku.cz (dále jen „Uživatelé“) poprvé nebo se s Podmínkami ještě neseznámily, aby tak učinily před započetím užívání Stránek Mnambezlepku.cz.

Majitelem a provozovatelem Stránek Mnambezlepku.cz s adresou domovské stránky www.mnambezlepku.cz je společnost BRAVO CONSULTING, s.r.o., která je oprávněna v souladu s právními předpisy k jejich šíření. Stránky Mnambezlepku.cz jsou určeny pro osoby, které mají sídlo nebo bydliště v České republice, bez ohledu na skutečnost, že jsou nebo mohou být dostupné i pro jiné osoby. BRAVO CONSULTING, s.r.o., v této souvislosti upozorňuje, že obsah Stránek Mnambezlepku.cz není určen k užívání a/nebo distribuci jakoukoliv osobou, která má sídlo, bydliště nebo je rezidentem jakéhokoliv státu nebo která podléhá jakékoliv jurisdikci, kde by toto užívání bylo v rozporu s právními předpisy, popřípadě by podléhalo souhlasu příslušného orgánu nebo jiné oprávněné osoby, nebo kde by k tvorbě, provozování a/nebo distribuci obsahu nebo jakékoliv jeho části bylo vyžadováno povolení, registrace nebo splnění jakékoliv jiné podmínky.

V případě, že s těmito Podmínkami nesouhlasíte, opusťte prosím tyto Stránky Mnambezlepku.cz a nepoužívejte je.

Společnost BRAVO CONSULTING, s.r.o., si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv změnit.

Autorská práva

Jakékoliv užití Stránek Mnambezlepku.cz nebo jejich části jiné než pro osobní potřebu, zejména jejich další užití formou šíření, kopírování, dalšího zpracování nebo úpravou či pořizování dalších rozmnoženin je možné jen s písemným souhlasem provozovatele a v těchto případech vždy musí být stránky Mnambezlepku.cz uvedeny jako zdroj. Bez souhlasu a uvedení zdroje není povolena jakákoli další publikace, přetištění nebo distribuce jakéhokoli materiálu nebo části materiálu zveřejněného na Stránkách Mnambezlepku.cz. Dále jsou zakázány jakékoliv zásahy do technického nebo věcného charakteru Stránek Mnambezlepku.cz. Užití mimo osobní potřebu je neoprávněným zásahem do práv společnosti BRAVO CONSULTING, s.r.o., a současně může být neoprávněným zásahem do práv subjektů, jejichž data, díla a jiné nehmotné statky jsou součástí obsahu Stránek Mnambezlepku.cz.

Obsah stránek

Veškerý obsah Stránek Mnambezlepku.cz slouží pouze pro informaci. Obsah Stránek Mnambezlepku.cz byl získán ze zdrojů, které společnost BRAVO CONSULTING, s.r.o., považuje za spolehlivé. Společnost BRAVO CONSULTING, s.r.o., neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost tohoto obsahu.

Obsah Stránek Mnambezlepku.cz je průběžně obnovován a upravován, a to nejen redakčním týmem společnosti BRAVO CONSULTING, s.r.o., ale také registrovanými uživateli Stránek Mnambezlepku.cz. Informace, data, názory, stanoviska nebo jiná sdělení uveřejněná na Stránkách Mnambezlepku.cz musí být posuzovány ve vztahu k okamžiku jejich prvotního uveřejnění na Stránkách Mnambezlepku.cz.

Uveřejnění jakékoliv informace, služby, dat, sdělení nebo reklamy na Stránkách Mnambezlepku.cz nemá povahu nabídky ze strany společnosti BRAVO CONSULTING, s.r.o., ve vztahu k takovéto informaci, službě, datům, sdělení nebo reklamě. Pokud není výslovně uvedeno jinak, nemá obsah Stránek Mnambezlepku.cz povahu výzvy, podnětu nebo návrhu na uzavření smlouvy nebo k zahájení jakékoliv transakce.

Společnost BRAVO CONSULTING, s.r.o., si vyhrazuje právo kdykoliv bez předchozího upozornění změnit nebo odstranit jakoukoliv část obsahu Stránek Mnambezlepku.cz.

Vyloučení odpovědnosti a záruk

Každý Uživatel užívá Stránky Mnambezlepku.cz na vlastní riziko. Společnost BRAVO CONSULTING, s.r.o., neodpovídá za správnost, úplnost a aktuálnost obsahu Stránek Mnambezlepku.cz. Společnost BRAVO CONSULTING, s.r.o., dále neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v souvislosti s připojením a užíváním Stránek Mnambezlepku.cz a dále za škody vzniklé z důvodu jejich částečné a/nebo úplné nefunkčnosti.

Společnost BRAVO CONSULTING, s.r.o., nezaručuje možnost připojení a bezchybné fungování Stránek Mnambezlepku.cz a neodpovídá za jakékoliv přímé nebo nepřímé škody vzniklé v důsledku nemožnosti připojení k těmto stránkám a/nebo nemožnosti využívání jejich obsahu.

Společnost BRAVO CONSULTING, s.r.o., neodpovídá ani neručí za závazky osob, jejichž nabídky jsou ve formě reklamy, inzerce či jinak uvedeny na Stránkách Mnambezlepku.cz. Společnost BRAVO CONSULTING, s.r.o., není účastníkem žádných právních vztahů, které Uživatel naváže s takovými třetími osobami. Společnost BRAVO CONSULTING, s.r.o., neodpovídá za pravdivost, obsah a formu reklamy třetích osob na Stránkách Mnambezlepku.cz.

Odkazy a propojení s jinými stránkami

Společnost BRAVO CONSULTING, s.r.o., neodpovídá za obsah internetových stránek, které jsou dostupné prostřednictvím Stránek Mnambezlepku.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto internetových stránkách.

Společnost BRAVO CONSULTING, s.r.o., neodpovídá za obsah internetových stránek, ze kterých je možné se připojit na Stránky Mnambezlepku.cz, jakož ani za závazky osob, které nabízejí, poskytují nebo zprostředkovávají služby na takovýchto internetových stránkách.

Ochrana dat a osobních údajů

V souvislosti s využíváním některých služeb poskytovaných na Stránkách Mnambezlepku.cz mohou Uživatelé poskytnout údaje, které mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“).

Společnost BRAVO CONSULTING, s.r.o., jako provozovatel Stránek Mnambezlepku.cz si uvědomuje práva a povinnosti dotčených osob stanovené Zákonem a respektuje zájem Uživatelů o ochranu osobních údajů. Společnost BRAVO CONSULTING, s.r.o., chrání osobní údaje v souladu se Zákonem.

Pokud při užívání Stránek Mnambezlepku.cz poskytne Uživatel osobní údaje, nebude společnost BRAVO CONSULTING, s.r.o., tyto osobní údaje předávat bez souhlasu Uživatele žádné osobě s výjimkou případů stanovených těmito Podmínkami, právními předpisy nebo se souhlasem Uživatele.

Pokud se Uživatel pohybuje na Stránkách Mnambezlepku.cz, dochází ke sledování pohybu Uživatele po Stránkách Mnambezlepku.cz včetně zjištění doménového jména/serveru/IP adresy počítače Uživatele.

Společnost BRAVO CONSULTING, s.r.o., má právo používat údaje poskytnuté Uživatelem následujícím způsobem: (a) použití pro vlastní marketingové potřeby, vývoj a zlepšení služeb poskytovaných Uživatelům, (b) použití pro personalizaci Stránek Mnambezlepku.cz a čerpaných služeb, zejména zasílání e-newsletteru či jiných zpráv.

Na základě poskytnutých údajů může být Uživatel kontaktován společností BRAVO CONSULTING, s.r.o., za účelem ověření informací, týkajících se jím přidaných a/nebo hodnocených podniků či výrobků na Stránkách Mnambezlepku.cz. V případě, že Uživatel nechce, aby jím poskytnuté údaje byly použity pro tento účel, má možnost toto kdykoliv odmítnout.

Společnost BRAVO CONSULTING, s.r.o., je oprávněna se na Uživatele, kteří se registrovali na Stránkách Mnambezlepku.cz, obrátit za účelem ověření aktuálnosti resp. správnosti poskytnutých osobních údajů. Údaje, u nichž bude existovat opodstatněná pochybnost o jejich správnosti, budou blokovány s tím, že pokud je nebude možné opravit nebo ověřit, resp. by takováto oprava nebo ověření bylo spojeno s neúměrnými náklady nebo obtížemi, dojde k jejich likvidaci.

V souvislosti s některými službami může existovat zákonem stanovená povinnost poskytnutí osobních údajů. Každý Uživatel, který poskytl osobní údaje, má Zákonem stanovené právo písemně požádat správce o poskytnutí informace o tom, jaké osobní údaje o něm správce zpracovává, pokud právní předpisy nestanoví jinak. V případě, že Uživatel zjistí, že došlo k porušení povinností správcem nebo zpracovatelem, má právo postupovat v souladu s § 21 Zákona.

Svá práva má Uživatel možnost uplatnit prostřednictvím služeb dostupných po přihlášení, nebo písemně prostřednictvím e-mailové adresy info@mnambezlepku.cz.

Zásady ochrany osobních údajů >>

E-mailová komunikace

Při elektronické komunikaci prostřednictvím elektronické pošty (e-mailu) nejsou informace obsažené ve zprávě kódovány. Z tohoto důvodu doporučujeme Uživatelům, aby prostřednictvím e-mailu neposílali žádné informace, které považují za osobní, důvěrné, resp. které jsou chráněny v souladu s právními předpisy nebo na jejichž utajení mají zájem.

Zásady používání cookies

Cookies jsou soubory nebo informace ukládané ve vašem počítači (nebo jiném zařízení s přístupem na internet, jako je např. smartphone nebo tablet) během návštěvy Stránek Mnambezlepku.cz. Soubory cookies obvykle obsahují název webové stránky, ze které pocházejí, informaci o „životnosti“ cookies (tj. jak dlouho budou soubory cookies uloženy ve vašem zařízení) a hodnotu, kterou představuje zpravidla náhodně generované jedinečné číslo. Cookies neznamenají žádné nebezpečí pro počítač jako takový a neobsahují žádné osobní údaje uživatele.

Soubory cookies používáme k usnadnění využívání Stránek Mnambezlepku.cz a abychom mohli Stránky Mnambezlepku.cz a naše služby lépe uzpůsobit vašim zájmům a potřebám. Soubory cookies mohou rovněž urychlit vaše příští návštěvy a zpříjemnit používání Stránek Mnambezlepku.cz. Soubory cookies dále využíváme k sestavování anonymních, agregovaných statistik, jež nám umožňují pochopit, jakým způsobem lidé Stránky Mnambezlepku.cz používají, a optimalizovat strukturu Stránek Mnambezlepku.cz a jejich obsah. Na základě těchto informací vás nemůžeme identifikovat coby jednotlivce, ani získat vaše osobní údaje. Dále díky údajům uloženým v cookies můžete sledovat reklamy na jiných internetových stránkách, které se týkají témat, kterým jste při prohlížení Stránek Mnambezlepku.cz věnovali pozornost.

Využíváním Stránek Mnambezlepku.cz souhlasíte se způsobem, jakým používáme soubory cookies. Pokud nesouhlasíte s takovým způsobem používání souborů cookies, pak doporučujeme, abyste si odpovídajícím způsobem upravili nastavení svého internetového prohlížeče nebo abyste Stránky Mnambezlepku.cz nevyužívali. Pokud soubory cookies, které používáme, zakážete, může to mít vliv na funkčnost Stránek Mnambezlepku.cz.